Privacy Statement

Uw privacy
Als ‘exclusief’ multi-utility bedrijf is Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) verantwoordelijk voor
een betaalbare, betrouwbare en duurzame levering van drinkwater en elektriciteit op Bonaire.
Sinds maart 2013 is de dienstverlening van WEB uitgebreid met de inzameling en behandeling van het
afvalwater en beheert zij de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (KAWZI).

Door de aard van de dienstverlening beschikt WEB over bepaalde gegevens van u. Wij vinden het
belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is.
Binnen WEB is het dan ook een continu proces onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel
mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Wij hechten daarnaast veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons
verstrekt. WEB gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw
gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving op basis van de Wet bescherming persoons
gegevens BES. Bij het verwerken van de gegevens respecteren wij uw privacy, onder andere door
naleving van de voorschriften en bepalingen die in de Wet bescherming persoonsgegevens BES zijn
opgenomen of die daaruit voortvloeien.

Dit privacy statement geldt voor alle klanten en voor alle gebruikers van de diensten van WEB.

Waarom worden gegevens verwerkt?
In het kader van de dienstverlening, of wanneer u op een andere manier contact heeft met WEB, legt
WEB gegevens vast, zoals naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens en verbruiksgegevens van
elektriciteit en water. Daarnaast vraagt WEB u om kopieën te overhandigen van officiële documenten.
WEB gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en haar dienstverlening.

Voor welk doel gebruikt WEB uw gegevens?
Geheel en al voor dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens om onze diensten te leveren dus voor het
accepteren van uw aanvraag, risico onderzoek, het beheer van uw account(s)en het uitvoeren van de
overeenkomst.

Geeft WEB gegevens aan derden?
Binnen WEB worden uit een gegevensverzameling slechts gegevens verstrekt aan (rechts)personen die
ingevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen. Rechtstreekse toegang tot de verzameling hebben
slechts functionarissen binnen WEB die daartoe bevoegd zijn uit hoofde van hun functie. WEB neemt
met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht. Anders dan op grond
van wettelijke verplichtingen, uitvoering van de overeenkomst of uitdrukkelijke toestemming van de
klant, verstrekt WEB geen persoonsgegevens aan derden.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt
tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en
buiten de WEB organisatie. Hiermee wordt zeker gesteld dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor
personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden
gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
WEB bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de totstandkoming van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens
worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden
verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gegeven verschillen.

Inzage persoonsgegevens
Als klant heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke
persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
Een verzoek tot inzage kunt u schriftelijk indienen.

Wijziging van deze bepalingen
Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen. Wij raden u aan
deze privacybepalingen regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215