Duurzame Energie

Duurzame energie wordt opgewerkt uit natuurlijke, hernieuwbare bronnen zonder dat er afvalstoffen vrijkomen. Waterkracht, wind en zon zijn de bekendste bronnen die nu in grote delen van de wereld worden gebruikt. Ook biobrandstoffen zijn in opmars. Dat zijn brandstoffen uit plantaardige materialen, waaronder algen.

Bonaire heeft volop wind en zon. Het eiland is omgeven door een bron van algen: de zee. WEB wil deze belangrijke energiebronnen integreren in een duurzame ‘energiemix’: windenergie, zonne-energie, biobrandstof en fossiele brandstof voor zover nodig. Zo werken we aan een zo duurzaam mogelijke, maar ook betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

Hidden

Hidden

Windenergie

De passaatwind maakt Bonaire ideaal voor elektriciteitsopwekking uit windenergie. WEB streeft naar een zo hoog mogelijk gebruik van deze groene stroom. Wel moeten we er altijd aan denken dat windenergie afhankelijk is van de natuur: als het minder waait wordt er minder elektriciteit opgewekt. Daarom heeft het elektriciteitsproductiesysteem op Bonaire zowel dieselgeneratoren (7) als windturbines (13).

Het windenergiepark bij Morotin, oostelijk van Rincon, heeft 12 windturbines van elk 900 kW. Bij Sorobon, vlak bij Lac Bai, staat een windturbine van 330 kW. Windenergie voorziet nu op jaarbasis in zo’n 22 procent van de energiebehoefte op Bonaire. Het streven is om het aandeel duurzame energie te vergroten naar 60 procent in 2025. Daarvoor zullen elektriciteitsproducent ContourGlobal en WEB uitbreiding van het windpark en een centraal zonnepark op Karpata realiseren.

Zonne-energie

Sinds maart 2015 heeft WEB op Barcadera een proefopstelling van 792 zonnepanelen die energie oplevert voor zo’n 60 huishouden. Met de Solar Pilot Barcadera onderzoekt WEB het rendement en de toekomstmogelijkheden van zonne-energie.

Net als windenergie is zonne-energie afhankelijk van de natuur: ’s nachts is er geen zon en tijdens de energieopwekking overdag kunnen er wolken zijn. Dit veroorzaakt pieken en dalen die problemen kunnen veroorzaken in het elektriciteitsnet. Met de Solar Pilot wordt daarom ook de invloed onderzocht die distributie van zonne-energie op het elektriciteitsnet heeft.

Dit is ook van belang om de gevolgen te beheersen van individuele energieopwekking met zonnepanelen: bedrijven en particulieren die een eigen installatie voor zonne-energie koppelen aan het elektriciteitsnet. Bij te weinig energieopwekking kunnen zij terugvallen op elektriciteitslevering door WEB. Wekken ze meer op dan ze verbruiken, dan wordt de overtollige elektriciteit teruggevoed in het net. Hierdoor ontstaan schommelingen en instabiliteit die WEB in goede banen moet leiden.

Partners

Het Amerikaanse bedrijf Contour Global beheert de elektriciteitscentrale op Karpata en het windpark bij Morotin. Op Barcadera exploiteert WEB een proefopstelling voor zonne-energie. Ook huisvest WEB hier de pilot AlgaePARC van Wageningen University & Research en partners Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en Stichting Nationale Parken (STINAPA) Bonaire. WEB werkt nauw samen met de Nederlandse netbeheerder Stedin, die zijn kennis en kunde beschikbaar stelt voor de optimalisering van het elektriciteitsnetwerk op Bonaire

Projecten

WEB levert verschillende inspanningen om hernieuwbare energie efficiënt en betrouwbaar in te zetten voor een duurzame toekomst. De ontwikkelingen gaan snel, de technische mogelijkheden nemen toe. WEB hecht er grote waarde aan te onderzoeken wat realistisch is, wat rendeert en wat continuïteit biedt op een relatief klein eiland als Bonaire.

Hidden

Hidden

Solar Pilot Barcadera

Periode: 2015 – heden

Eind maart 2015 is op Bonaire de Solar Pilot Barcadera geopend. Het betreft een proefinstallatie van 792 zonnepanelen op het Barcaderaterrein die zo’n 60 huishoudens van elektriciteit voorziet. Met deze installatie onderzoekt WEB het rendement en de gevolgen voor het elektriciteitsnet van energieopwekking met zonnepanelen. Ook wordt de haalbaarheid van een groter centraal zonnepark onderzocht.

Monitoring en analyse
Een hoogwaardige monitoring installatie registreert omgevingsfactoren als instraling, temperatuur en windsnelheid. De invloed die distributie van zonne-energie heeft op het elektriciteitsnetwerk, wordt nauwkeurig gevolgd. Wekelijkse analyse van de metingen geeft WEB inzicht in noodzakelijke aanpassingen, rendement en toekomstmogelijkheden van energieopwekking met zonnepanelen.

De resultaten van de Solar Pilot zijn positief. Elektriciteitsproducent ContourGlobal gaat investeren in een centraal zonnepark op Karpata.

Pilot AlgaePARC

Periode: 2020 – heden

Na een vooronderzoek van twee jaar is in maart 2020 de pilot AlgaePARC gestart. AlgaePARC Bonaire is een initiatief van prof. dr. ir. René Wijffels van Wageningen University & Research (WUR), in samenwerking met Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en Stichting Nationale Parken (STINAPA) Bonaire. WEB is samenwerkingspartner voor de opzet en huisvesting van de pilot en het vervolgtraject.

Laboratorium Barcadera
Op het terrein van WEB op Barcadera is een laboratorium ingericht. Buiten is een bassin geplaatst met een reactor waarin algen groeien. WEB participeert omdat uit algen onder meer biobrandstof kan worden geproduceerd. In de toekomst kan WEB deze biobrandstof mogelijk gebruiken voor duurzame productie van drinkwater en elektriciteit.

WEB is graag betrokken bij technologische innovaties in de energiesector. Bovendien is de pilot AlgaePARC interessant voor de werkgelegenheid. Het bedienen van de installaties vereist een steeds hoger opleidingsniveau. Dat kan aantrekkelijk zijn voor studenten die na hun studie willen terugkeren op Bonaire.

Wageningen University & Research
In het universiteitslaboratorium van de WUR is twee jaar onderzoek gedaan om te bepalen welke algen geschikt zijn. Met monsters van algen die op Bonaire voorkomen, is onderzocht welke algen snel groeien bij veel licht en hoge temperaturen. De resultaten waren zo positief dat het onderzoek naar Bonaire is verplaatst om onder natuurlijke omstandigheden verder te testen.

Voor deze onderzoeksfase is ongeveer een jaar nodig. Daarna kan het project worden uitgebreid om op grotere schaal algen te kweken en te oogsten. Dan kan ook worden vastgesteld voor welke producten de algen het best als grondstof kunnen dienen, bijvoorbeeld (dier)voeding, cosmetica of brandstof. Als dat stadium is bereikt houdt de betrokkenheid van de WUR op. Het is dan aan de markt om de exploitatie op zich te nemen.

Ideale microalgen
Er bestaan twee soorten algen: meercellige macroalgen, ook bekend als zeewier; en ééncellige microalgen ofwel fytoplankton. Microalgen zijn een veelbelovend alternatief voor traditioneel geteelde gewassen. Het zijn ‘fotosynthetiserende’ organismen. Dat wil zeggen dat ze groeien door water, wat meststoffen, CO2 en licht. Ze zijn een bron van eiwitten en vetten. Op Bonaire zijn twee ideale soorten gevonden om te kweken, Picochlorum sp. (BPE23) en Leptolyngbya sp. (BPE12).

Tot dusver wijzen metingen van de biomassasamenstelling op een goede toepasbaarheid voor voedsel. Door het hoge eiwitgehalte zouden de algen palmolie, visolie en raapzaadolie kunnen vervangen. De toepasbaarheid voor brandstof wordt verder onderzocht.

KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215