Afvalwater

Afvalwater komt uit septic tanks en beerputten. Het is wat de naam al zegt: afval. Het is ongezond en vervuilend. Als we afvalwater centraal inzamelen en zuiveren, belandt het niet in ons grondwater en niet in zee. Bovendien kunnen we het gebruiken als irrigatiewater. Zo sparen we drinkwater, blijven we gezond en beschermen we de onderwaterwereld van Bonaire. Afvalwaterzuivering is een belangrijke investering in de duurzame ontwikkeling van ons eiland.

Hidden

Hidden

Afvalwater verzamelen

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
De kuststrook van Kralendijk heeft een gesloten, modern rioleringsstelsel. Via geavanceerde vacuümtechniek gaat het rioolwater naar de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Kaminda Lagun. De capaciteit van de RWZI is berekend op de toekomst. Er is uitbreiding mogelijk tot de verwerking van 2800 m3 afvalwater per dag.

Kleine Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI)
Het afvalwater uit de septic tanks en beerputten wordt door tankwagens naar de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) aan de Kaminda Lagun gebracht.

Hidden

Hidden

Samen verantwoordelijk

Afvalwater verzamelen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid, huishoudens en bedrijven.

In het rioleringsgebied, de kuststrook van Hato tot Punt Vierkant en ± 330 meter landinwaarts, is aansluiting op het riool verplicht voor huishoudens en bedrijven.

In aangewezen gebieden, ofwel: ‘zorgplichtgebieden’, is de overheid verplicht om afvalwater met tankwagens op te halen. Het betreft gebieden in de bebouwde kom in alle wijken en langs de wegen naar Rincon en Sorobon.

Iedereen die afvalwater loost is verplicht milieuschade te vermijden. Dat betekent: vervuil de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater niet.

Het betekent ook: gooi geen schadelijke stoffen of producten in wc, douche, gootsteen, beerput of septic tank.

U leest hier (pdf) om welke stoffen en producten het gaat.

Afvalwater zuiveren

In de zuiveringsinstallaties aan de Kaminda Lagun wordt het afvalwater biologisch gezuiverd: bacteriën eten de vervuiling op. Dit Sequence Batch Reactor (SBR) principe is een natuurlijk proces dat wereldwijd wordt toegepast. Het afvalwater gaat in vier fasen door verschillende bassins. In het SBR bassin wordt het werk van de bacteriën gereguleerd. Dat gebeurt volgens een automatische programma van beluchten, mixen en bezinken. Het gezuiverde water wordt opgeslagen.

Hidden

Hidden

Help de natuurlijke waterzuivering!

Schadelijke stoffen in het afvalwater doden bacteriën. Terwijl bacteriën juist het werk moeten doen: vervuiling opeten! Ook zijn er producten die de zuiveringsinstallaties kunnen verstoppen. Het afvalwater moet vrij zijn van vet, oliën, chemische stoffen, textiel en plastic.

Samen kunnen we de natuurlijke waterzuivering helpen. Hoe?

Lees hier (pdf) wat u nooit weggooit via de gootsteen, wc, douche, sceptic tank of beerput! [link naar pdf met schematisch overzicht, bijgevoegd]

Wist u dat…
…veel stoffen en producten in de afvalbak kunnen? 
Let wel op de aanwijzingen voor gescheiden afvalinzameling!

…afgewerkte olie gratis kan worden ingeleverd bij Selibon?
Bij bedrijven haalt Selibon afgewerkte olie op, tegen betaling en op afspraak.

…chloor erg schadelijk is?
Vloeibare zeep en schoonmaakazijn zijn prima vervangers!

…zout water slecht is voor het waterzuiveringsproces?
Zorg dat het niet in de beerput of septic tank komt.

Hergebruik

Gezuiverd afvalwater wordt gebruikt voor irrigatie. Voordat het wordt gedistribueerd, krijgt het nog een behandeling met UV-licht. De UV-straling maakt bacteriën onschadelijk en optimaliseert zo de kwaliteit van het irrigatiewater.

Het irrigatiewater bevat nog wel meststoffen. Daarom wordt irrigatiewater nooit op planten gebruikt, maar op de bodem. In de bodem en in de plantenwortels worden meststoffen omgezet in voedingsstoffen voor de planten.

Ook het zogenaamde ‘rioolslib’ dat overblijft bij de zuivering van afvalwater is goed voor planten. Het slib wordt gedroogd en vervolgens gebruikt als meststof.

Partners

De bouw van de zuiveringsinstallaties en het rioleringsstelsel zijn gefinancierd door de Europese Unie en de Rijksoverheid. WEB werkt samen met RHDHV (Royalhaskoning DHV) en DOW (Dienst Openbare Werken) Curaçao. Ook met andere eilanden in de regio wisselen we kennis en expertise uit.

Op Bonaire heeft WEB een intensieve samenwerking met de Directie Ruimte & Ontwikkeling (DRO) en de Dienst Toezicht & Handhaving (DTH).

Voor de levering van irrigatiewater per watertruck heeft WEB een overeenkomst met stichting Krusada. De stichting helpt individuen en families met sociale problemen en is al meer dan  20 jaar actief op Bonaire.

Projecten

Hieronder vindt u beschrijvingen van een aantal projecten van de BU Afvalwater van WEB.

Hidden

Hidden

9e EDF Vernieuwing irrigatiewaterleiding

juli 2020 – juli 2021

Vanaf de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Kaminda Lagun loopt een irrigatiewaterleiding naar de stad en naar de hotels en appartementencomplexen aan de westkust die zijn aangesloten op de riolering. WEB is directievoerder op het project 9e EDF: de gedeeltelijke vernieuwing van de leiding die gezuiverd afvalwater (irrigatiewater) terug moet transporteren naar hotels en appartementencomplexen aan de kust. Het werk wordt gefinancierd door het European Development Fund, EDF.

De vernieuwing betreft het deel van de  irrigatiewaterleiding van Belnem tot Hato. De afstand bedraagt 11 kilometer, in intensief gebruikt gebied: de hoofdweg die woonwijken, het vliegveld, hotelgebieden en het centrum van Kralendijk verbindt. Het is een belangrijke, nieuwe slagader in het netwerk van de RWZI. De leiding verzekert de levering van irrigatiewater voor meer dan 38 hotelaansluitingen aan de westkust.

Inzameling, zuivering en hergebruik
Het is belangrijk voor Bonaire dat hotels en appartementencomplexen irrigatiewater kunnen gebruiken. Onbehandeld afvalwater tast de koraalriffen aan en is onveilig voor mensen. Door afvalwater centraal in te zamelen belandt het niet in het grondwater en niet in zee. Gezuiverd afvalwater hergebruiken als irrigatiewater levert een aanzienlijke besparing op het gebruik van drinkwater op.

Het 9e EDF is een grootschalig technisch project dat voor en door Bonairianen wordt uitgevoerd. WEB is verheugd over de samenwerking met aannemer BWM (Bonaire Wegenbouw Maatschappij), Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) (DRO, politie, luchthaven) en de bedrijven voor telefonie en dataverkeer die allen nauw betrokken zijn bij dit project.

10e EDF Uitbreiding rioolinfrastructuur Belnem en Hato

april 2021 – april 2022

De kuststrook van Kralendijk heeft een geavanceerd, op vacuümtechniek werkend rioleringsstelsel. Het 10e EDF project voorziet in uitbreiding van de rioolinfrastructuur in Belnem en Hato. Het werk wordt gefinancierd door het European Development Fund, EDF.

In Belnem wordt het rioleringsstelsel uitgebreid met een nieuw vacuümstation aan de Kaya Saturnus. Voor de bouw heeft WEB, als directievoerder van het 10e EDF project, aannemer Truckland Bonaire gecontracteerd. Het nieuwe station zal het al bestaande vacuümstation aan de Kaya Maximiliano Chiana Rosario ontlasten. Een deel van de vacuüminfrastructuur in Belnem wordt overgezet op het nieuwe station. Dit maakt zo’n 173 huisaansluitingen op de riolering mogelijk. In Hato worden delen van de vacuüminfrastructuur verzwaard en worden ongeveer 45 huisaansluitingen gerealiseerd.

Het project start in april 2021 en wordt in april 2022 opgeleverd. Na afronding zal de rioleringsinfrastructuur van Belnem tot Hato klaar zijn voor bestaande en toekomstige uitbreidingen en ontwikkelingen. WEB Bonaire voert het project uit in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Voor de supervisie van het project werkt WEB samen met Civil Engineering Caribbean (CEC).

Vacuümtechniek
Het vacuüm afvalwatersysteem gebruikt onderdruk en atmosferische druk om rioolwater met hoge snelheid te transporteren. Vanuit een perceel gaat het rioolwater naar een put in het rioleringsstelsel en verder naar een verzameltank in een vacuümstation. Vandaar wordt het naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie op Kaminda Lagun gepompt.

Dit gebeurt in een gesloten leidingnetwerk dat een constante onderdruk heeft. Alle schakelingen in het rioleringsstelsel functioneren pneumatisch. Er is dus geen elektriciteit of brandstof voor nodig.

Het vacuüm afvalwatersysteem is slim en toekomstbestendig: milieuvriendelijk en centraal gecontroleerd op het RWZI aan de Kaminda Lagun.

Levering irrigatiewater per watertruck

2019 – heden

Sinds augustus 2019 heeft WEB een overeenkomst met stichting Krusada om irrigatiewater per watertruck te leveren. Het gaat om levering aan hotels, boeren en tuinders die irrigatiewater willen gebruiken voor tuinen en voor landbouw.

Registratie
Klanten kunnen stichting Krusada direct benaderen voor de levering van irrigatiewater. Wel moeten zij zich eerst registreren bij de dienst LVV. Deze is gevestigd aan de Kaminda Lagun 32, telefoon 7178836.

Het is ook mogelijk met een eigen watertruck irrigatiewater op te halen bij de RWZI aan de Kaminda Lagun. Ook hiervoor moeten klanten zich eerst registreren.

Na de registratie krijgen klanten voorlichting over het gebruik van irrigatiewater. Ook wordt beoordeeld of hun installatie, en een eventuele watertruck, aan de eisen voor irrigatiewater voldoet.

Kosten
Voor levering per watertruck door stichting Krusada geldt een tarief van $7.00/m3. Dit is inclusief transportkosten. Het Openbaar Lichaam Bonaire en WEB spannen zich in om mogelijkheden te vinden om dit tarief te verlagen.

Voor irrigatiewater ophalen met een eigen watertruck gelden uiteraard geen transportkosten. Het tarief is $1.50/m3.

Op deze wijze biedt WEB de Bonairiaanse gemeenschap verschillende opties. Ons irrigatiewater is van goede kwaliteit. WEB en partners streven er naar het voor zo veel mogelijk gebruikers beschikbaar te maken.

Samenwerking met Krusada
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol in de samenwerking met stichting Krusada. WEB heeft bewust voor deze samenwerking gekozen en is trots op de overeenkomst. De levering van irrigatiewater genereert inkomsten voor Krusada. Daarmee kan de stichting blijven investeren in leer-werktrajecten en arbeidstraining voor haar cliënten.

Over stichting Krusada
Stichting Krusada is al meer dan 20 jaar actief op Bonaire. De stichting zorgt voor de begeleiding van (ex-)verslaafden, (ex-) gedetineerden, jongeren en sociaal of lichamelijk zwakkeren. Krusada heeft grote werkprojecten in de sectoren metaal, hout en groen. De projectplaatsen worden gebruikt voor leer-werktrajecten en arbeidstraining.

KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215