Menu

U bent hier: Home » Disclaimer

Disclaimer

Welkom

Welkom op de website (hierna te noemen: de ‘Website’) van Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (‘WEB’).
Lees de onderstaande basisvoorwaarden ten aanzien van uw gebruik van de Website s.v.p. aandachtig door. Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken of de op de Website weergegeven informatie te downloaden, stemt u in met de in deze Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”).

Algemeen

De informatie op deze Website is bedoeld als algemene informatie.
WEB mag de Website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging.
WEB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de veranderingen of de beëindiging.

Gebruik van Informatie

Alle Informatie, waaronder teksten, afbeeldingen, illustraties, logo’s, ontwerpen, iconen, foto’s, videobeelden, schriftelijke – en alle overige materialen, die deel uitmaken van deze Website (gezamenlijk te noemen: de “Informatie”) en de Website zelf worden door WEB aangeboden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de gebruikers van de Website. WEB is niet aansprakelijk voor de schade die is en/of dreigt te ontstaan en die voortvloeit, op welke wijze dan ook, door het gebruik van de Website of het juist niet kunnen raadplegen van de Website.

Garantiebepalingen en disclaimers

 • WEB streeft er naar dat de Informatie juist, volledig, betrouwbaar en actueel is. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. WEB garandeert dan ook niet dat de Website foutloos is en bovendien garandeert WEB ook niet dat de Website ononderbroken functioneert of toegankelijk is.
 • WEB verschaft de inhoud van de Website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt. Aangezien WEB de informatie en gegevens uit verschillende bronnen heeft samengesteld, doet WEB uitdrukkelijk afstand van alle garantiebepalingen en/of voorwaarden ten aanzien van alle zaken die verband houden met de Website of waarnaar op de Website wordt verwezen.

Eigendom van Materialen

Alle rechten (inclusief auteursrechten, merkrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten) op de Informatie zijn eigendom van WEB.
Het is niet toegestaan om de Informatie te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van WEB.

Handelsmerken

Water- en Energiebedrijf Bonaire is een geregistreerd handelsmerk van WEB.
De overige product- of dienstnamen of logo’s van WEB waarnaar op de Website wordt verwezen, zijn ofwel handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van WEB. Het ontbreken van een product- en/of dienstnaam of logo in de Gebruiksvoorwaarden impliceert niet dat WEB afstand doet van haar handelsmerk- en/of overige intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van een dergelijk(e) naam of logo.

Feedback en informatie

 • Alle Feedback die u naar deze Website inzendt, zal als niet-vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Onder “Feedback” wordt onder meer verstaan: commentaren, kaarten, e-mailberichten, suggesties, ideeën en overige inzendingen die op of via deze Website aan WEB worden verstrekt, verzonden of aangeboden of op andere wijze worden verstrekt, verzonden of aangeboden in verband met uw gebruik van deze Website.
 • Het is WEB toegestaan dergelijke Feedback onbeperkt te gebruiken.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de Website of de inhoud daarvan kan inbreuk maken op wet- en regelgeving, intellectueel eigendom en/of andere regels en rechten. Bovendien stemt u er mee in dat de door u naar de Website verzonden Feedback geen lasterlijk – of anderszins onrechtmatig -, beledigend – of obsceen materiaal bevat. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de Website verzendt.

Bedrijven en producten van derden

 • De vermelding van producten, bedrijven en websites van derden op de Website dient uitsluitend ter informatie en impliceert noch ondersteuning, noch een aanbeveling.  Dergelijke informatie en websites zijn niet door WEB beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit.
 • WEB is niet aansprakelijk voor de keuze, de prestaties of het gebruik van deze producten of de bedrijven. WEB vermeldt deze informatie uitsluitend voor het gemak van haar gebruikers. Alle producten van derden dienen direct bij die derden te worden besteld en alle mogelijke vergunningen en garantiebepalingen dienen tussen u en die derden te worden overeengekomen. Bovendien raadt WEB u aan om contact op te nemen met de derde waarmee u een verbintenis aangaat om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren.

Hyperlinks naar andere websites

WEB heeft geen invloed op de inhoud van enige andere website die via de
Website kan worden geopend. WEB kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de hyperlinks naar enige andere website. Indien u een website via een hyperlink bezoekt, dient u zich er van bewust te zijn dat deze website onafhankelijk van WEB opereert en dat WEB geen zeggenschap heeft over de inhoud ervan of dat WEB de inhoud of het gebruik van een dergelijke website ondersteunt.

Overige bepalingen

 • Tenzij anders aangegeven, worden de Website en de Informatie uitsluitend aangeboden ter promotie van de producten en diensten van WEB.
 • WEB beheert de Website vanuit het hoofdkantoor te Kralendijk, Bonaire.
 • Op het gebruik en de Informatie van de Website is BES-recht van toepassing. De rechter te Bonaire is bevoegd om te oordelen over eventuele geschillen die in verband met de Website kunnen ontstaan.
 • Gebruik van deze Website houdt instemming in met de Gebruiksvoorwaarden van WEB.
 • Auteursrecht © 2018 WEB Alle rechten voorbehouden.