Vraag en antwoord nieuwe tarieven

In 2018 is de  tariefstructuur van WEB veranderd. Dat bracht nieuwe begrippen met zich mee en leidde tot veel vragen. We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje.

Hidden

Hidden

Waarom is de tariefstructuur in 2018 veranderd?

In 2016 is een nieuwe Wet elektriciteit en drinkwater BES aangenomen. Deze wet moet zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en duurzame drinkwater- en elektriciteitsvoorziening op Bonaire.

De wetgever wil dat bereiken door middel van kosten-georiënteerde tarieven. Dat betekent: de tarieven die u betaalt zijn gebaseerd op de productie- en distributiekosten van elektriciteit en drinkwater.

De wetgever heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangewezen om, als onafhankelijke toezichthouder, de tarieven te berekenen.

Wat is er precies veranderd in de tariefstructuur?

Sinds 1 april 2018 is er een vast gebruikstarief voor drinkwater en sinds 1 juni 2018 voor elektriciteit. Op 1 juli 2018 is er een variabel gebruikstarief voor elektriciteit gekomen; voor drinkwater zijn er na 1 april 2018 geen wijzigingen uitgevoerd.

Het vaste gebruikstarief dekt de kosten van het netwerk. Dus de leidingen, hoogspanningsmasten, transformatoren, etc.

Het variabele gebruikstarief is het bedrag dat u betaalt voor de hoeveelheid kilowattuur en de hoeveelheid kubieke meter drinkwater die u verbruikt.

Waarin verschilt de nieuwe tariefstructuur van de tarieven die WEB eerder hanteerde?

Elektriciteit
Voor elektriciteit gold voorheen alleen een variabel tarief. In dat tarief waren alle kosten van elektriciteit verwerkt, ook de netwerkkosten. Wie veel elektriciteit verbruikte, betaalde meer voor het netwerk dan wie weinig elektriciteit verbruikte. Maar het netwerk ligt er voor iedereen en WEB maakt kosten om dit te onderhouden.

Een voorbeeld:
Iemand verblijft een tijd lang niet op Bonaire. Hij heeft hier wel een huis. Hij betaalt dan minder dan iemand die het hele jaar door op Bonaire verblijft. Maar het netwerk ligt er voor beide afnemers en wordt voor beide onderhouden. Daarom is wettelijk bepaald dat  iedereen een vast bedrag per maand betaalt voor het netwerk.

Het tarief voor Pagabon bestaat uit zowel een vast als variabel tarief. Dit betekent dat u een bedrag per kWh betaalt.

Drinkwater
Voor drinkwater was er al een vastrecht. Daarnaast was er een variabel tarief dat hoger werd naarmate u meer water verbruikte.

Sinds 1 januari 2019 geldt voor iedereen hetzelfde variabele verbruikstarief per maand. Zoals al het geval was geldt een vast gebruikstarief voor de netwerkkosten.

Los van deze twee tarieven is er een tarief voor drinkwater per truck gekomen. Dat is een tarief per kubieke meter drinkwater. In dit tarief zijn de kosten voor het transport met de truck verrekend.

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe tariefstructuur?

Door de invoering van een vast en een variabel gebruikstarief krijgen afnemers met een laag verbruik een hogere rekening. Dit komt door het vaste gebruikstarief: hiervoor moet u namelijk ook betalen als u helemaal geen drinkwater of elektriciteit verbruikt.

Afnemers met een hoog verbruik zullen er in het algemeen op vooruit gaan. Het variabele verbruikstarief is lager, doordat de netwerkkosten er uit zijn gehaald. Die zijn naar het vaste verbruikstarief gegaan.

Kunnen de negatieve financiële gevolgen worden beperkt?

De Wet elektriciteit en drinkwater BES biedt twee mogelijkheden:

  • De Ministeries van I&W (voor drinkwater) en EZK (voor elektriciteit) kunnen in een ministeriële regeling vastleggen dat voor bepaalde categorieën afnemers een lager vast gebruikstarief geldt.
  • Ook kunnen de beide ministeries aan bepaalde categorieën afnemers subsidie verstrekken waardoor het vaste gebruikstarief lager wordt.


Eventuele andere mogelijkheden – buiten de Wet en buiten de tariefvaststelling van de ACM om – zijn een zaak voor andere bestuurlijke en sociale partijen.

Wanneer worden de tarieven vastgesteld en wanneer zie ik die op mijn factuur?

De ACM stelt de nieuwe tarieven twee keer per jaar vast, per 1 januari en per 1 juli. De nieuwe tarieven worden vanaf de volgende boekmaand (dus: februari en augustus) toegepast op de factuur.

Daarbij wordt voor het verbruik een startdatum aangehouden in de voorgaande maand (januari en juli) en een einddatum in de boekmaand (februari en augustus).

Voor Pagabon geldt dat het nieuwe elektriciteitstarief direct zichtbaar is vanaf 1 januari en 1 juli.

Overigens kan de ACM ook vaststellen dat een tarief niet verandert. Dan verandert er ook niets op uw factuur.

Kan ik mijn aansluitcapaciteit elektriciteit laten aanpassen?

In de nieuwe tariefstructuur bepaalt de capaciteit van de aansluiting de hoogte van het vaste gebruikstarief. De meeste huishoudens hebben aansluitingen tot en met 3×35 Ampère. Hiervoor zijn de vaste gebruikstarieven gelijk gesteld.

Verder is besparing alleen mogelijk door een aansluiting met een lagere capaciteit aan te vragen. Of dat kan is afhankelijk van uw situatie. Het ligt aan de omvang en het gebruik van uw installatie hoeveel capaciteit de aansluiting nodig heeft.

Alleen een elektrotechnisch installateur kan nagaan of verlaging mogelijk is of dat er aanpassingen aan de installatie gedaan moeten worden. De kosten daarvan zijn voor uw rekening.

Als uw installatie is aangepast, volgt een herkeuring. Daarna kunt u bij WEB de keuringskaart met de nieuwe aansluitcapaciteit laten zien. U wordt dan ingedeeld in de juiste aansluitcategorie met het bijbehorende tarief.

Voor meer informatie over de aansluitcapaciteit elektra: lees hier verder.

Hoe weet ik wat ik het komende half jaar ga betalen?

WEB heeft een rekentool ontwikkeld om op basis van kubieke meters (m3) en kilowattuur (kWh) te berekenen wat u betaalt voor drinkwater en elektriciteit. De rekentool vindt u hier.

Er worden allerlei termen gebruikt die ik niet ken. Waar kan ik de betekenissen vinden?

De nieuwe tariefstructuur heeft ook nieuwe begrippen met zich meegebracht. Een begrippenlijst vindt u hier (pdf).

KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215