Klantenservice

Welkom bij de afdeling Klantenservice van WEB Bonaire! In deze rubriek leest u alles over onze dienstverlening en procedures. Voor informatie over onze tarieven en voorwaarden klik hier

Hebt u toch nog vragen, of wilt u persoonlijk contact opnemen? Het team van Klantenservice is u graag van dienst!

Hidden

Hidden

Aansluitingen

U vindt hier informatie over tijdelijke en definitieve aansluitingen voor water en elektra. Wilt u een eigen installatie voor groene stroom koppelen aan het netwerk van WEB? Hier leest u de spelregels. Woont u in het buitengebied? WEB adviseert u graag!

Bent u niet de eigenaar van het perceel waarvoor u een aansluiting aanvraagt? Denk dan aan het volgende:

 • zorg dat u een ondertekende machtiging niet ouder dan 6 maanden en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de eigenaar kunt overhandigen;
 • in sommige gevallen moeten documenten zoals een Overlijdensakte, Familieboek of Ondercuratelestelling overlegd worden!

Download hier het Aanvraagformulier Aansluiting (pdf).

Hidden

Hidden

Bouwaansluiting

Gaat u bouwen? Dan kunt u een tijdelijke aansluiting aanvragen voor water en elektra. Voor deze bouwaansluiting moet u de volgende documenten overleggen:

 • een notariële akte of ‘schriftelijke inzage’ van het Kadaster, niet ouder dan 1 jaar;
 • een kadastrale tekening (situatietekening);
 • in het geval van een bedrijf: een inschrijving van de Kamer van Koophandel (KvK), voorzien van een stempel en handtekening en niet ouder dan 1 jaar;
 • een geldig legitimatiebewijs met een goed zichtbare foto;
 • een keuringskaart voor de tijdelijke aansluiting van elektra, ingevuld en ondertekend door een erkend installateur.


Als u de aanvraag hebt ingediend, inspecteert de technische dienst van WEB de situatie op uw bouwterrein. Zij stellen vast of u in aanmerking komt voor een water- en/of elektravoorziening.

De kosten voor verkaveling, de aansluitkosten, de civiele werkzaamheden en de borgsom zijn voor uw rekening.

Nis voor meters

De meters die WEB verstrekt moeten in een stenen of betonnen nis worden geplaatst. Dit is verplicht. WEB moet altijd toegang tot de meters hebben voor controle en voor het opnemen van de meterstanden. Bovendien beschermt de nis de meters te beschermen tegen weersinvloeden

De afmetingen van de nis zijn afhankelijk van het aantal benodigde meters. WEB biedt tekeningen aan voor 3 soorten nissen. U kunt de tekeningen hier downloaden (pdf):
enkel (1 water- en 1 elektrameter)
dubbel (2 water- en 2 elektrameters
zesvoudig (6 water- en 6 elektrameters)

Definitieve aansluiting

Is de bouw opgeleverd? Dan kunt u een definitieve aansluiting aanvragen. Neem de volgende documenten mee:

 • een keuringskaart voor de definitieve aansluiting van elektra, ingevuld en ondertekend door een erkend installateur;
 • de documenten van uw tijdelijke bouwaansluiting;
 • het document met de officiële straatnaam en het adresnummer van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Directie Ruimtelijke Ordening (DRO).

Mutaties

Mutaties betreffen vestiging, verhuizingen, adres- en naamswijzigingen, opzeggingen en machtigingen. Hier leest u hoe u deze zaken regelt samen met WEB.

Gaat het om een perceel waarvan u niet de eigenaar bent? Denk dan aan het volgende:

 • zorg dat u een ondertekende machtiging niet ouder dan 6 maanden en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de eigenaar kunt overhandigen;
 • in sommige gevallen moeten documenten zoals een Overlijdensakte, Familieboek of Ondercuratelestelling overlegd worden!

Hidden

Hidden

Vestiging

Vestigt u zich op een adres waar al aansluitingen van WEB zijn? Dan verzoeken wij u de overname van de aansluitingen bij ons te melden en de volgende documenten te overhandigen:

 • een notariële akte of ‘schriftelijke inzage’ van het Kadaster, niet ouder dan 1 jaar;
 • een geldig legitimatiebewijs met een goed zichtbare foto;
 • de meternummers drinkwater en/of elektra.


U betaalt de kosten voor het oversluiten en een borgsom.

Verhuizing

Verhuist u naar een adres waar al aansluitingen van WEB zijn? Dan verzoeken wij u het oversluiten van water en elektra tijdig bij ons te melden en de volgende documenten mee te nemen:

 • een notariële akte of ‘schriftelijke inzage’ van het Kadaster, niet ouder dan 1 jaar;
 • voor bedrijven: een inschrijving van de Kamer van Koophandel (KvK Bonaire), voorzien van een stempel en handtekening en niet ouder dan 1 jaar;
 • een geldig legitimatiebewijs met een goed zichtbare foto;
 • de meternummers drinkwater en/of elektra van het nieuwe adres en de datum waarop u het pand betrekt;
 • de meternummers drinkwater en/of elektra van het oude adres en de datum waarop u het pand verlaat;
 • de adresgegevens van zowel het oude als het nieuwe adres;
 • het ingevulde Aanvraagformulier aansluiting (pdf).


De kosten voor het oversluiten en de borgsom zijn voor uw rekening. Verhuist u op één werkdag van uw oude naar uw nieuwe adres? Dan betaalt u geen kosten voor het oversluiten als:

 • u de borgsom op het oude adres nog van ons tegoed hebt en deze klopt met de borgsom die u op het nieuwe adres zou moeten betalen (aanpassingen zijn mogelijk);
 • u alle openstaande facturen voor het oude adres hebt voldaan.

Is de aansluiting op het nieuwe adres op een andere dag dan de afsluiting van het oude adres, dan betaalt u een nieuwe borgsom en aansluitkosten.

Naamswijziging

Wilt u een naamswijziging doorgeven, bijvoorbeeld omdat uw burgerlijke staat of de naam van uw bedrijf is gewijzigd? Dan verzoeken wij u de volgende documenten te overleggen:

 • een geldig legitimatiebewijs met een goed zichtbare foto;
 • uw laatste factuur voor drinkwater- en/of elektra;
 • in het geval van wijziging burgerlijke staat: een kopie uittreksel uit de Basisadministratie van Burgerzaken (voorzien van een stempel en handtekening);
 • in het geval van wijziging bedrijfsgegevens: een inschrijving van de Kamer van Koophandel (KvK Bonaire), voorzien van een stempel en handtekening en niet ouder dan 1 jaar;
 • het ingevulde Mutatieformulier (pdf).

Adreswijziging

Wilt u een adreswijziging doorgeven op uw naam? Dan verzoeken wij u bij onze informatiebalie de volgende documenten te overleggen: 

 • een geldig legitimatiebewijs met een goed zichtbare foto;
 • uw laatste factuur voor drinkwater- en/of elektra;
 • het document met de officiële straatnaam en het adresnummer van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Directie Ruimtelijke Ordening (DRO);
 • het ingevulde Mutatieformulier (pdf).

Opzegging aansluiting

Voor het opzeggen van uw aansluiting nodigen wij u uit op ons kantoor en verzoeken wij u de volgende documenten mee te nemen:

 • een geldig legitimatiebewijs met een goed zichtbare foto;
 • de meternummers en de datum van afsluiting van water en elektra;
 • de adresgegevens;
 • voor bedrijven: een inschrijving van de Kamer van Koophandel (KvK Bonaire), voorzien van een stempel en handtekening en niet ouder dan 1 jaar;
 • een incasso adres waar de laatste factuur naar toe gestuurd moet worden;
 • het ingevulde Aanvraagformulier Aansluiting opzeggen (pdf).

Machtiging

Verblijft u regelmatig in het buitenland? Of wilt u om andere redenen iemand inschakelen voor uw WEB-zaken? Dan kunt u iemand machtigen om namens u de (rechts)handelingen uit te voeren. De gemachtigde moet ouder zijn dan 18 jaar. Minderjarige klanten (jonger dan 18 jaar) moeten altijd een gemachtigde hebben.

De machtiging van een door u aangewezen persoon is 6 maanden geldig. De datum op de machtiging is bepalend. Vergeet niet om een goed leesbare kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij te voegen!

Download hier het Machtigingsformulier (pdf).

Installatie groene stroom

Wilt u uw eigen zonnepanelen- of windenergie-installatie aansluiten op het netwerk van WEB? Dat kan. Zo’n installatie heet een ‘DG-installatie’. U bent verplicht uw DG-installatie aan te melden bij WEB. Ook moet de installatie worden gekeurd. Dit geldt ook voor de uitbreiding van DG-installaties.

Waarom? Voor uw en onze veiligheid. En voor de continuïteit en kwaliteit van de stroomvoorziening. Zonne- en windenergie zijn niet zonder risico’s. Het is belangrijk dat WEB inzicht heeft in de locatie en omvang van uw DG-installatie.

Een niet goedgekeurde installatie groene stroom mag nooit op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Doet u dat wel, dan bent u aansprakelijk voor de negatieve gevolgen hiervan. Als WEB een aansluiting van een niet goedgekeurde installatie aantreft, wordt de levering van elektriciteit onderbroken.

Op de volgende pagina’s leest u meer over de spelregels en procedures voor een DG-installatie.

Let op!:

 • Met Pagabon kunt u geen groene stroom installatie aan het elektriciteitsnet van WEB koppelen. Daarvoor moet u uw Pagabonmeter laten omzetten naar een postpaid meter.
 • Wilt u off grid gaan met uw groene stroom installatie? Dus niet langer aangesloten zijn op het elektriciteitsnet van WEB? Dat kan, maar er zijn kosten aan verbonden. Overleg ontkoppeling van het net altijd eerst met WEB.
 • Als uw DG-installatie een capaciteit heeft van meer dan 14 kVA bent u verplicht na ontkoppeling van het net nog 5 jaar het vast gebruikstarief aan WEB door te betalen.

Hidden

Hidden

Aanmelding

 1. U bent al klant van WEB en u hebt een elektrische installatie. Daarop wilt u een DG-installatie aansluiten, of u wilt een al bestaande aansluiting legaliseren.
 2. U wilt uw bestaande DG-installatie uitbreiden.
 3. U bent een nieuwe klant bij WEB. U wilt een elektrische installatie met een DG-installatie.

In alle drie de gevallen bent u verplicht een erkend installateur in te schakelen. Ook als u de installatie zelf aanlegt, is een erkend installateur nodig voor de vereiste tekeningen en aanmelding voor de keuring.

De installateur levert de vereiste documenten in bij WEB.  WEB beoordeelt de volledigheid van de aanvraag. Er kan een zogenaamde ‘netinpassingsstudie’ volgen. Daarmee beoordeelt WEB de invloed van de DG-installatie op de spanning en overbelasting van het elektriciteitsnet in de omgeving.

Als de installatie de betrouwbaarheid of de kwaliteit van de stroomlevering negatief beïnvloedt, kan WEB aansluiting op het net weigeren.

WEB toetst de installatie aan de aansluitvoorschriften. Is de aanvraag volledig en is WEB akkoord, dan volgt de keuring.

Details over de aanmelding en keuring leest u hier (pdf).

Keuring

Na akkoord van WEB levert de installateur de aanvraag in bij de Dienst Toezicht en Handhaving (DTH) van het Openbaar Lichaam Bonaire. DTH voert de veiligheidstechnische keuring van DG-installaties uit, net als het geval is voor elektrische installaties.

Na ontvangst van de documentatie informeert DTH de installateur en WEB wanneer de keuring plaatsvindt.

Bij niet goedkeuring zal DTH een nieuwe keuring inplannen met de installateur en WEB.

Na goedkeuring van de installatie tekenen DTH en WEB de keuringskaart.

Details over de aanmelding en keuring leest u hier (pdf).

Overeenkomst

Als uw DG-installatie is goedgekeurd, sluit u met WEB een ‘DG Interconnectie Overeenkomst’. Deze overeenkomst is verplicht. Bij de ondertekening moet u de getekende keuringskaart of een kopie daarvan overleggen.

Na de ondertekening van de overeenkomst plaatst WEB een meter die de teruglevering van niet gebruikte stroom kan registreren. De installatie wordt op het elektriciteitsnet aangesloten.

De tekst van de overeenkomst kunt u hier downloaden (pdf).

Teruglevering

De groene stroom van uw DG-installatie die u niet gebruikt, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Daarvoor ontvangt u een vergoeding. Deze wordt vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken. De actuele terugleververgoeding bedraagt:

 • 5 dollarcent per kilowattuur voor een aansluiting met een capaciteit van maximaal 13 kVA.
 • 1 dollarcent per kilowattuur voor een aansluiting met een capaciteit groter dan 13 kVA.

Let op!: Als u meer elektriciteit teruglevert dan u verbruikt, ontvangt u over het meerdere geen vergoeding.

Download hier de Aanvraagformulier Teruglevering DG installatie (pdf)  en de Algemene voorwaarden terugleververgoeding (pdf).

Installatie irrigatiewater

Vanaf de afvalwaterzuiveringsinstallaties aan Kaminda Lagun loopt een irrigatiewaterleiding naar de stad en hotels en appartementencomplexen langs de westkust die zijn aangesloten op het rioleringsstelsel.

WEB levert gezuiverd afvalwater als irrigatiewater aan hotels en appartementencomplexen met een daarvoor goedgekeurde installatie. Er zijn langs de westkust inmiddels 41 irrigatiewatermeters geïnstalleerd.

Hidden

Hidden

Voorwaarden

Voor de levering van irrigatiewater moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moeten er druppelirrigatiesystemen en speciale reservoirs voor irrigatiewater zijn aangelegd.

Registratie

Wie irrigatiewater wil afnemen via de irrigatiewaterleiding kan zich melden bij de Directie Ruimte en Ontwikkeling (DRO), afdeling Beheer Openbare Werken (voorheen LVV) van het Openbaar Lichaam Bonaire.

De afdeling is gevestigd aan de Kaminda Lagoen 32, telefoon 717-8836.

Buitengebied

Een aansluiting op het WEB-netwerk is in het algemeen niet mogelijk in het buitengebied. Een speciale water en/of elektra-aansluiting is daar een te grote investering voor WEB.

Misschien loopt er een hoofdwaterleiding of elektriciteitsnet langs uw perceel. In dat geval kunt u aansluiting op het netwerk aanvragen. Eventuele extra kosten voor zo’n aansluiting komen voor uw rekening.

Hidden

Hidden

Watertruck

Als er geen aansluiting op een hoofdwaterleiding mogelijk is, kunt u water laten leveren met de watertruck. Daarvoor moet WEB toegang hebben tot uw terrein. Wilt u waterlevering met de watertruck aanvragen? Dan moet u de volgende documenten overleggen:

 • een kunukuboek; dit vraagt u op bij Directie Ruimtelijke & Ontwikkeling (DRO) van het OLB;
 • een kadastrale tekening (situatietekening);
 • een geldig legitimatiebewijs met een goed zichtbare foto.

Off grid groene stroom

Als aansluiting op het elektriciteitsnet niet mogelijk is, adviseert WEB u graag over andere opties. Bijvoorbeeld een off grid zonnepanelensysteem of een windturbine. Samen komen we tot de beste oplossing!

Let op!

 • Bent u niet de eigenaar van het perceel? Dan moet u een ondertekende machtiging niet ouder dan 6 maanden en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de eigenaar overhandigen.
 • In sommige gevallen moeten documenten zoals een Overlijdensakte, Familieboek of Ondercuratelestelling overlegd worden!

Erkende installateurs

Het kan lastig zijn om een vakbekwame installateur te onderscheiden van een ‘beunhaas’. Voor uw veiligheid hanteert WEB een lijst van geregistreerde installateurs en ervaren loodgieters. De lijst wordt jaarlijks opgesteld door de Directie Toezicht en Handhaving (DTH) van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Download hier de lijst .

Klachten

Goede dienstverlening is voor WEB Bonaire het uitgangspunt. Helaas gaat niet altijd alles naar wens. Dat is heel vervelend, voor u en voor ons. Hebt u een klacht? Dien deze alstublieft in! Dan kunnen we het probleem samen oplossen.

Klachten van onze klanten helpen ons om onze dienstverlening te verbeteren. Ook uw vraag of opmerking is zeer welkom! U kunt uw klacht digitaal indienen via het klachtenformulier.

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen sturen wij direct een ontvangstbevestiging naar uw e-mailadres. De behandelingsperiode van een klacht is maximaal 8 weken na dagtekening.

UNKOBON

WEB heeft sinds 2013 een convenant met consumentenbond UNKOBON (Union di Konsumido Bonaire). Samen werken we aan transparantie van de prestaties van WEB en de waardering van onze klantenservice.

De klant staat bij WEB centraal. We werken continu aan verbetering van onze dienstverlening. Met het convenant met UNKOBON onderstrepen we deze inzet. Nieuwe ontwikkelingen die de klanten van WEB raken, overleggen we tijdig met UNKOBON. Zo kunnen we samen zorgen dat het consumentenbelang wordt gewaarborgd.

KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215
KLANTENSERVICE
UW FACTUUR
PAGABON
ACTUEEL
OPENINGSTIJDEN
STORING? ✆9215