U bent hier: Home » Privé » Tarieven en Voorwaarden » Vragen en antwoorden nieuwe stelsel

Vragen en antwoorden

Vraag 1
Waarom gaat het tariefstelsel veranderen? 

Antwoord 1

  • Op 1 juli 2016 is de Wet elektriciteit en drinkwater BES in werking getreden. Het doel van deze wet is een betrouwbare, betaalbare en duurzame drinkwater- en elektriciteitsvoorziening op onder andere Bonaire.
  • De wetgever wil die doelen bereiken door middel van kosten-georiënteerde tarieven. Dat betekent dat de tarieven die afnemers betalen, zijn gebaseerd op de productie- en distributiekosten.
  • De wetgever heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangewezen om, als onafhankelijke toezichthouder, te berekenen wat de maximale tarieven zijn die WEB in rekening mag brengen. Deze tarieven zijn gebaseerd op de efficiënte kosten en vereiste investeringsniveaus die WEB moet hanteren om de levering van elektriciteit en drinkwater op Bonaire te kunnen garanderen.

 

Vraag 2
Wat gaat er precies veranderen in de tarieven?

Antwoord 2
Vanaf 1 april 2018 komt er een vast gebruikstarief voor elektriciteit en voor drinkwater. Ook komt er een variabel gebruikstarief voor elektriciteit en voor drinkwater. Het vaste gebruikstarief dekt de kosten van het netwerk. Dus de leidingen, hoogspanningsmasten, transformatoren, etc. Het variabele gebruikstarief is het bedrag dat de afnemer betaalt voor de hoeveelheid kilowattuur en de hoeveelheid kubieke meter drinkwater die hij verbruikt.

 

Vraag 3
Waarin verschilt het tariefstelsel van de huidige tarieven die WEB hanteert?

Antwoord 3
Elektriciteit
Voor elektriciteit geldt tot nu toe alleen een variabel tarief. In dat tarief zijn alle kosten van elektriciteit verwerkt, ook de netwerkkosten. Wie veel elektriciteit verbruikt, betaalt meer voor het netwerk dan wie weinig elektriciteit verbruikt. Maar het netwerk ligt er voor iedereen en WEB maakt kosten om dit te onderhouden.

Een voorbeeld: een afnemer die een tijd lang niet op Bonaire verblijft, maar hier wel een huis heeft, betaalt in het huidige stelsel minder dan eenzelfde afnemer die het hele jaar door op Bonaire verblijft. Maar het netwerk ligt er voor beide afnemers en wordt voor beide onderhouden. Daarom is er in de Wet voor gekozen dat iedereen een vast bedrag per maand betaalt voor het netwerk.

Het tarief voor Pagabon blijft wel geheel variabel. In dit tarief zijn de netwerkkosten verdisconteerd tot een variabel gedeelte.

Drinkwater
Voor drinkwater is er op dit moment al een vastrecht. Daarnaast is er op dit moment een variabel tarief dat hoger wordt naarmate een afnemer meer water verbruikt.

Per 1 april 2018 geldt voor alle afnemers hetzelfde variabele verbruikstarief per maand en geldt (zoals dat er nu is) een vast gebruikstarief voor de netwerkkosten.

Los van deze twee tarieven komt er een tarief voor drinkwater per truck. Dat is een tarief per kubieke meter drinkwater. In dit tarief zitten ook de kosten voor het transport met de truck.

 

Vraag 4
Wat zijn de gevolgen van de nieuwe tarieven?

Antwoord 4
De invoering van een vast gebruikstarief en een variabel gebruikstarief zorgt ervoor dat afnemers met een laag verbruik een hogere rekening krijgen. Dat is het gevolg van het vaste gebruikstarief: hiervoor moet een afnemer namelijk ook betalen als hij helemaal geen drinkwater of elektriciteit verbruikt.

Afnemers met een hoog verbruik zullen er in het algemeen op vooruit gaan. Doordat de netwerkkosten-component uit het variabele verbruikstarief wordt gehaald, is dit tarief lager.

 

Vraag 5
Zijn er manieren om de negatieve financiële gevolgen voor bepaalde groepen mensen te beperken?

Antwoord 5
De Wet elektriciteit en drinkwater BES biedt een aantal mogelijkheden om de financiële gevolgen voor bepaalde groepen afnemers te beperken:

  • De Ministeries van I&W (voor drinkwater) en EZK (voor elektriciteit) kunnen in een ministeriële regeling vastleggen dat voor bepaalde categorieën afnemers een lager vast gebruikstarief geldt.
  • Ook kunnen de beide ministeries aan bepaalde categorieën afnemers subsidie verstrekken waardoor het vaste gebruikstarief lager wordt.

Eventuele mogelijkheden buiten de Wet elektriciteit en drinkwater BES, en daarmee buiten de tariefvaststelling van de ACM om, zijn aan andere bestuurlijke en sociale partijen.