Menu

U bent hier: Home » Groene stroom » Aanmelding en keuring DG-installatie

Aanmelding en keuring DG-installatie

Uw eigen DG-installatie op het elektriciteitsnet van WEB Bonaire? Welkom! Lees hier de spelregels en meld u aan.

Wat is een DG-installatie?
DG staat voor ‘Distributed Generation’. Het gaat om decentrale installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie (‘groene stroom’) die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Op Bonaire zijn dat installaties voor zonne-energie en windenergie.

Waarom aanmelding en keuring?
Het is verplicht om uw DG-installatie aan te melden bij WEB als u de installatie wilt koppelen aan het elektriciteitsnet. Uitsluitend goedgekeurde installaties mogen aan het net worden gekoppeld. Ook een uitbreiding van uw installaties dient altijd te worden gekeurd.

Waarom? Omwille van uw en onze veiligheid, en de continuïteit en kwaliteit van de stroomvoorziening.

Veiligheid
Zonne-energie en windenergie zijn niet zonder risico’s. De aansluitvoorschriften en bijbehorende procedure inclusief keuring zijn bedoeld om gevaarlijke situaties te vermijden.

Continuïteit en kwaliteit
Voor de continuïteit en kwaliteit van de stroomvoorziening is het noodzakelijk dat WEB inzicht heeft in de locatie en omvang van uw DG installatie.

Noodzaak
Een goedgekeurde DG-installatie is dus noodzakelijk – voor u, voor WEB en voor het eiland. Een niet goedgekeurde installatie mag nooit op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Als u ondanks de voorschriften een niet goedgekeurde installatie koppelt aan het net, bent u aansprakelijk voor de negatieve gevolgen hiervan.

Als WEB een dergelijke situatie aantreft, zal de levering van elektriciteit worden onderbroken.

Als de procedure correct is doorlopen en met succes is afgerond, wordt dit tussen WEB en de klant vastgelegd in een zogenaamde ‘DG Interconnectie Overeenkomst’. Het is verplicht deze DG-Interconnectie Overeenkomst met WEB aan te gaan. Hiermee verklaart u zich akkoord met de aansluitvoorschriften en wordt het geïnstalleerde vermogen van de DG installatie vastgelegd. Na de ondertekening komt u in aanmerking voor de terugleververgoeding.

De aanvraagprocedure

 1. U bent al klant van WEB en hebt een elektrische installatie. Daarop wilt u een DG-installatie aansluiten, of u wilt een al bestaande aansluiting legaliseren.
 2. U wilt uw bestaande DG-installatie uitbreiden.
 3. U bent een nieuwe klant bij WEB, voor een elektrische installatie met een DG-installatie.
 • In alle drie de gevallen bent u verplicht een geregistreerde installateur in te schakelen. Ook als u de installatie zelf aanlegt, is een geregistreerde installateur nodig voor de vereiste tekeningen en aanmelding voor keuring.
 • De installateur levert de vereiste documenten in bij WEB. Het betreft:
  • Volledig ingevuld aanmeldingsformulier
  • Situatietekening
  • Installatietekening elektrische installatie en installatietekening DG-installatie
  • Keuringskaarten van eventuele installatie
  • Technische specificaties van de installatie
 • WEB beoordeelt de volledigheid van de aanvraag. Er volgt een zogenaamde ‘netinpassingsstudie’ bij installaties met een capaciteit groter dan 13 kVA, en waar WEB dit nodig acht: wat is de invloed van de DG-installatie op de spanning en overbelasting van het distributienet in de omgeving? Als de betrouwbaarheid of de kwaliteit van levering van elektriciteit negatief wordt beïnvloedt, dan kan WEB een aanvraag voor het aansluiten van een DG-installatie op het net weigeren.
 • WEB toetst de installatie aan de aansluitvoorschriften.
 • Is de aanvraag volledig en is WEB akkoord, dan haalt de installateur de aanvraag op en levert de documenten in bij de Dienst Toezicht en Handhaving (DTH) van het Openbaar Lichaam Bonaire. DTH voert de veiligheidstechnische keuring van DG-installaties uit, net als het geval is voor elektrische installaties.
 • Na ontvangst van de documentatie gaat DTH de keuring inplannen en informeert de installateur en WEB wanneer de keuring plaatsvindt.
 • Bij niet-goedkeuring zal DTH een nieuwe keuring inplannen met de installateur en WEB.
 • Na goedkeuring tekenen DTH en WEB de keuringskaart. Hierna volgt de ondertekening van de verplichte DG Interconnectie Overeenkomst en start de verrekening van de terugleververgoeding.
 • Let op! Bij de ondertekening van de DG Interconnectie Overeenkomst dient u de afgetekende keuringskaart of een kopie daarvan te overleggen.

Details keuring DG-installatie

DG Interconnectie Overeenkomst
Als uw DG-installatie is goedgekeurd door DTH en WEB, volgt de ondertekening van de verplichte DG Interconnectie Overeenkomst. Hierbij dient u de afgetekende keuringskaart of een kopie daarvan te overleggen.

Na ondertekening van de overeenkomst plaatst WEB een meter die de teruglevering kan registreren. De DG-installatie wordt op het elektriciteitsnet aangesloten en de teruglevering van elektriciteit wordt met u verrekend.

Teruglevering
De vergoeding voor aan het WEB-netwerk teruggeleverde elektriciteit is deel van de DG Interconnectie Overeenkomst. De uitvoering is vastgelegd in de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES die sinds 1 juli 2016 van kracht is.

Voor particuliere klanten die een aansluiting hebben met een capaciteit van maximaal 13 kVA geldt een terugleververgoeding van 5 dollarcent per kilowattuur. Voor zakelijke klanten met een capaciteit groter dan 13 kVA bedraagt de terugleververgoeding 1 dollarcent per kilowattuur. De hoogte van de terugleververgoeding wordt volgens een ministeriële regeling bepaald. De terugleververgoeding wordt vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken.

Let op! Als de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit groter is dan de aan het net onttrokken elektriciteit, ontvangt u voor het meerdere geen vergoeding. De vergoeding wordt berekend over een periode van een half jaar, namelijk 1 januari t/m 30 juni en 1 juli t/m 31 december. De exacte wettekst vindt u in de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES, Hoofdstuk 4, artikel 4.1, lid 3.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de Staatscourant (Ministeriële regeling elektriciteit en drinkwater BES).

Kan ik ook terugleveren met Pagabon?
Nee. Pagabon-klanten kunnen geen groene stroom aan het WEB-netwerk leveren. De Pagabon aansluiting is niet in staat om de teruglevering te registreren. Mocht u wel een DG installatie aan het net willen koppelen dan kunt u een aanvraag indienen bij WEB om uw prepaid Pagabon-meter om te zetten in een postpaid meter. Vervolgens doorloopt u de hiervoor beschreven procedure.

Ik wil off-grid gaan met mijn DG-installatie, kan dat?
Dat kan, maar er zijn kosten aan verbonden. Als uw DG-installatie een capaciteit heeft van meer dan 14 kVA bent u verplicht na ontkoppeling van het net nog 5 jaar het vast gebruikstarief aan WEB door te betalen.

Informatie en aanmeldingsformulier
Informatie over de aansluitvoorwaarden en het aanmeldingsformulier voor uw DG-installatie kunt u hier downloaden.

Groene stroom

Gratis Storingsdienst

Storing? Bel de Storingsdienst (24/7
bereikbaar) op het gratis
telefoonnummer 9215