Menu

General Conditions

Uw privacy

Als ‘exclusief’ multi-utility bedrijf is Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) verantwoordelijk voor een betaalbare, betrouwbare en duurzame levering van drinkwater en elektriciteit op Bonaire. Sinds maart 2013 is de dienstverlening van WEB uitgebreid met de inzameling en behandeling van het afvalwater en beheert zij de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (KAWZI).

Door de aard van de dienstverlening beschikt WEB over bepaalde gegevens van u. Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is. Binnen WEB is het dan ook een continu proces onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Wij hechten daarnaast veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. WEB gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens BES. Bij het verwerken van de gegevens respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de voorschriften en bepalingen die in de Wet bescherming persoonsgegevens BES zijn opgenomen of die daaruit voortvloeien.

Dit privacy statement geldt voor alle klanten en voor alle gebruikers van de diensten van WEB.

Waarom worden gegevens verwerkt?

In het kader van de dienstverlening, of wanneer u op een andere manier contact heeft met WEB, legt WEB gegevens vast, zoals naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens en verbruiksgegevens van elektriciteit en water. Daarnaast vraagt WEB u om kopieën te overhandigen van officiële documenten. WEB gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en haar dienstverlening.

Voor welk doel gebruikt WEB uw gegevens?

Geheel en al voor dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens om onze diensten te leveren dus voor het accepteren van uw aanvraag, risico onderzoek, het beheer van uw account(s)en het uitvoeren van de overeenkomst.

Geeft WEB gegevens aan derden?

Binnen WEB worden uit een gegevensverzameling slechts gegevens verstrekt aan (rechts)personen die ingevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen. Rechtstreekse toegang tot de verzameling hebben slechts functionarissen binnen WEB die daartoe bevoegd zijn uit hoofde van hun functie. WEB neemt met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht. Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen, uitvoering van de overeenkomst of uitdrukkelijke toestemming van de klant, verstrekt WEB geen persoonsgegevens aan derden.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de WEB organisatie. Hiermee wordt zeker gesteld dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

WEB bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de totstandkoming van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gegeven verschillen.

Inzage persoonsgegevens

Als klant heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kunt u schriftelijk indienen.

Wijziging van deze bepalingen

Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen. Wij raden u aan deze privacybepalingen regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.